La Hejmo de Katjo
    Novaĵoj

20-Januario-2013 -- Waŭ, daŭriĝis longe, ĉu ne? Mi ege tre okupiĝis dum la pasintaj - kio - kvin jaroj? post edzigito kaj la naskiĝo de infano. Mi supozas ke tio estas nenio senkulpigo, sed estas tre malfacile daŭrigi tiajn aferojn kaim socie mediaj aplikaĵoj kiel "Facebook" ekaltigxas kaj, nu, ĉiom tute glutas. Tio ĵus estas tiom plu oportuna. Sed ankoraŭ estas valoro en la konservo de ĉi tiu paĝaro, kaj aparte por la tenado de sub-domajnojn.

Post longa, longa daŭro, me rekomencis sakŝalmadon. Tio ĉi okazis en Japanio, kie mi sufice bonŝanciĝis renkonti S-ro Frank HUNTER, ŝalmisto en la loko de Yokosuka-urbo. Li faras tuton de la ŝalmado por la memorada solenaĵoj de la Usona bazo, ŝalmas ofte ĉe la Tombejo de la Respubliko, ŝalmas ĉe Britaj Montetoj, kaj estas tute deca ulo. Vi varŝajne vidos plu da sakŝalmaj aferoj ti ĉie. Ĉar mi estas relative malalt-energie (mi atendas lernejon), mi ankaŭ provos readopti Esperanton loke. Mi ne povas promesi ke mi ofte ĝisdatiĝu unu aŭ la alian blogon, tamen mi ja havas ideojn por artikoloj...

  20-January-2013 -- Wow, it's been a while. I have been pretty darn busy for the past, what, five years? after getting married and having a child. I suppose that's no excuse, but it's hard to maintain these things when social media applications like Facebook rise up and, well, swallow everything whole. It's just so much more convenient. But there is still some value to keeping this site, and especially for keeping subdomains.

After a long, long, long hiatus, I picked up bagpiping again. This was back in Japan, where I was lucky enough to meet Mr. Frank Hunter, a piper in the Yokosuka area. He does all of the piping for the U.S. base's commemorative ceremonies, pipes regularly at the Commonwealth Cemetery, pipes at British Hills, and is all around a decent guy. You'll probably see more bagpiping stuff around here. As I'm in relatively low-job-energy mode (I'm attending school), I'm also trying to pick back up with Esperanto locally. I can't say as I'll be updating either blogs much, though I do have some ideas for articles...

*
11-Aprilo-07 -- Kiam mi originale kompletigis ĉi tiun paĝaron, ĝi efektiĝis per servo nomata "Startlogic". Ili ŝajnis oferi tiom bonajn disdonojn, kaj havis tion, kion mi volas per modesta prezo po monato. Tiam, dum la varmego-ondo dum la antaŭa somero, la servilo en kiu lokiĝis mia paĝaro malfunkciis (ĝi lokiĝis en Los Angeles). ĝi denove malfunkciis plu poste, ne per varmego, kaj tiam estis kiam komencis miajn problemoj: mi estis sendita e-poŝton petante helpon, kaj post du semajnojn estis ricevita (nehelpanta) respondon. Finfine, post eble unu monato, refunkciis la servilo, kun mesaĝo de la firmo klariganta ke mia konto lokiĝis en "historia servilo" kaj por sekuriĝi bon-operadon, mi devus migradi ĝin al nova servilo. ĉi tiu, naturale, kostus plu ol USD200. La klasika logil-igi-kaj-ŝalti. Kial mi atendis unun moanton por aĉa e-poŝtan servo? Nu, tiam estis la tempo kiam mi preparis transloki al Japanio: aliavorte, mi estis sufiĉe okupita. Aldone, mia paĝaro ne precize estas multe postulita kaj mi ĝin ne regulare ĝisdatigas. Lastatempe, devnoe, la servilo denove malfunkciis. La paĝaro ne estis havebla varŝajne du semajnojn antaŭ ol mi perceptis. Mi sendis tri e-poŝtojn, la unua je la 2a de Aprilo. Ili ankoraŭ estas senrespondaj. Do, mi translokigis la paĝaron al nova servo, DailyRazor, kaj esperas ke ilia servo estas pli bona kaj ili ne provos devigi min migradi al pli elspeza servilo nur por konservi la haveblecon de mia paĝaron. Jam estas ilia e-poŝta servo por klientoj pli bona: mi komencante havis problemon kaj ĝi estis korektita post eble duonhoro.

Por esti justa al Startlogic, mi ja telefonis al ili por ricevi mian informon por registrado de la bieno por ke mi povus iri al tucows.com kaj ŝanĝi la fiksaĵojn de la nomserviloj sole (tucows postulas ke oni elĉerpigas ĉiujn eblajn rimedojn de kontakti la ISP antaŭ ol ili helpos kun problemoj) kaj la ulo kion mi kontaktis telefone estis ekstreme helpinda kaj havis por mi la bezonatan informon post eble kvin minutojn. Sed tiu ĉi funkciis por mi nur per Vonage voĉo-per-interreto servo kiu lasis al mi havi usonan telefonnomeron eĉ kiam mi estas an Japanio. Se mi ĝin ne havus, estsus ekstreme elspeza ke mi telefonis 800-nomerojn transoceane. Provanto de Interreta Servado devus kapebli la farado de servado por klientoj per e-poŝto en bontempa maniero. Do, tial (kaj ĉar la logil-ilo-kaj-ŝalti skemo), mi ne rekomendas Startlogic.

  11-April-07 -- When I originally set up this site, it was set up on a service called "Startlogic". They seemed to offer some good deals, and had what I wanted for a modest price per month. Then, during the heatwave last summer, the server on which my account was located went down (it was located in LA). It went down again later, not due to heat, and this is where I started running into problems: I'd send an email asking for help, and two weeks later would get a reply. Finally, after about a month, the server came back up, along with a message from the company that said that my account was hosted on a "legacy server" and that to ensure uptime I'd need to migrate it to a new server. This, of course, would cost over $200. Your classic bait-and-switch. Why'd I wait a month for lousy email service? Well, that was during the time I was getting ready to transfer to Japan: in other words, I was pretty busy. Plus, my website is not exactly in high demand and I don't regularly update it. Recently, once again, the server went down. My website was down for probably two weeks before I noticed it. I sent in three emails, the first starting on the 2nd of April. It has yet to be answered. So I have transferred the web server to another service, DailyRazor, and hope that their service is better and that they won't try to force me to migrate to a more expensive server just to maintain my website's accessibility. Already, their email customer service is much better: I initially had a problem and it was resolved in all of about a half-hour.

To be fair to Startlogic, I did call them to get my domain management information so that I could go to tucows.com and change the nameserver settings myself (tucows requires you to exhaust all possible means of contating your ISP before going to them for help) and the guy I got on the phone was extremely helpful and had me the information I needed in about five minutes. But this only worked for me because I have Vonage a voice-over-IP service that allows me to have a US phone number even though I'm in Japan. If I didn't have it, it would be extremely expensive for me to call overseas to a toll-free number. An Internet Service Provider should be capable of handling customer service via email in a timely fashion. So, for that reason (and the bait-and-switch scheme), I do not recommend StartLogic.

*
23-Junio-2006 -- Mi malrapide ellaboras Esperantajn versiojn de du novaj postojn sur la angla flanko de mia blogo. Rigardu la poston pri komento de Brad, kiu komentis je mia posto pri piratoj (kaj modernaj piratoj).

  23-June-2006 -- I'm slowly translating two new posts on the English side of my blog into Esperanto. You can see the English posts here.

*
04-Junio-2006 -- Nova blogpoŝto!

  04-June-2006 -- New post!

*
03-Junio-2006 -- La paĝsistemo permesas la uzado de PHP, do mi pasigis la vesperon dum lerni sufiĉan PHP-lingvon por rekreii jackalgirl.net. Ĉi tiu aparte utilos en la butiko, ĉar mi nun povas fari desegno-ŝanĝojn facile, sen deviĝi retipi ĉiujn paĝojn.

  03-June-2006 -- The page-system allows the use of PHP, so I spent the evening learning enough PHP-code to recreate jackalgirl.net. This will be especially useful in the store, because I can now make design changes easily, without having to retype all pages.

*
29-Majo-2006 -- Mi kreis du fotoblogojn ĉe Ĝangalo: "Maro kaj Ĉielo" kaj "Ŝipa Vivo". Mi ankaŭ skribis novan poŝton en mia blogo. Kaj mi kreis du novajn desegnojn en la butiko. Huuu! Jen la tempo por resti!   29-May-2006 -- I've created two photoblogs at Ĝangalo: "Sea and Sky" and "Ship Life". I also wrote a new post in my blog. And I created two new designs in the store. Phew! Time to rest!